มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา

 1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , สายคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ , สายภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการที่เปิดรับนักศึกษา

1. โครงการโควตา
 • โควตาสมาคมนักศึกษาเก่า
 • โควตา 2B-KMUTT
 • โควตาจาก สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
 • โควตาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (สวทช.)
 • โควตาทุนสาธิตเสริมสมองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • โควตาทายาทการพิมพ์
 • โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • โควตาสถานศึกษาเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2. โครงการคัดเลือกตรง
 • ด้านความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
 • โครงการคัดเลือกตรง
 • โครงการ Active Recruitment
3. โครงการรับนักศึกษาระบบ Admissions กลาง

รายละเอียด