วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเรียนดี 56

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเรียนดี 56รับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 2556  ประกอบไปด้วย 7 โครงการ คือ

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- อยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัดที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชาญเมือง หรือ เคหะชุมชนและต้องศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงทพฯเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ลงเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
- ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 5 สาขา
คือ คณิต คอม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (สสวท.)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้าการอบรมคัดเลือก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คุณสมบัติ


- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน หรือ สำเร็จการศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
ที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย

คุณสมบัติ


- ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือ นอกโรงเรียน โดยจะต้องมี เอกสารรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ ทำกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


admission 56 , clearing house , gat pat 56 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา ,เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 56 , ม.รังสิต 56 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 56 , มศว ,มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 56 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง56 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ ,สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 56 , สอท , สอบตรง 56 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น,admission 56 , clearing house , gat pat 56

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2555 15:31

    มันคือ "ความฝัน" ตอนเด็กๆ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น