วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัครนักศึกษาใหม่


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(Certificate Program for Practical Nurse)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
โอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองจากสภาการพยาบาล 
                                                                                                                                                                               
วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร
   
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงไม่ซับซ้อน มีทักษะและคุณธรรมโดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำจริยธรรมและเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยวุฒิภาวะ ให้บริการพยาบาลโดยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวท. ปวส.  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปี
  3. เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม                
  4. เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  5. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร 49,000 บาท ชำระเมื่อลงทะเบียนเรียน
เงื่อนไขการรับสมัคร
  1. สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ ความรู้พื้นฐานทางสุขภาพ
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. ตรวจร่างกายเบื้องต้น
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
  2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี 1 ฉบับ
  7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร  
สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
รับสมัครตั้งแต่วันที่  2  กรกฎาคม – 31  สิงหาคม  55  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Download ใบสมัคร Click
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 0-5330-6418 ต่อ 4102 , 4140    สายตรง โทร. 0-5324-7675
 • อาจารย์ ยุคนธร สันติธรรม โทร. 0-5330-6418 ต่อ 4107  หรือ  08-9632-0532
 • สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 0-5385-1478 ต่อ 240 , 241
       http://nurse.payap.ac.th  และ  http://www.payap.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น