แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบตรงปี 2556 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบตรงปี 2556 แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบตรงปี 2556


รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตร 56

UploadImage

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ
http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      -เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
      - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 

สําหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50ให้ส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมดังนี้ 
 
        1.  หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        2.  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        3.  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ 
        4.  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ 
        5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติ บัตร/ สําเนาประกาศนียบัตร
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสําเนาเกียรติบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสหรือ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        8. สําหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 

 
กำหนดการสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

admission 56 , clearing house , gat pat 56 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา ,เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 56 , ม.รังสิต 56 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 56 , มศว ,มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 56 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง56 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ ,สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 56 , สอท , สอบตรง 56 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น,admission 56 , clearing house , gat pat 56