วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 56


เกณฑ์คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 56

UploadImage

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2556

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 

**ตอนนี้ ยังออกมาแค่ 4 มหาลัย นะครับ
ถ้ามีการเพิ่มของมหาลับอื่นจะ Update ให้เรื่อยๆ ครับ ^^


ส่วนองค์ประกอบค่าร้ายละกลุ่มสาขาวิชาที่รับ
สามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2555 06:15

  พระนครเหนือ & ราชมงคลล้านนา
  มาไวๆน้าาาา :)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2555 08:44

  ราชฏักเชียงใหม่ยังไม่เปิดรับมสมัครหรอ

  ตอบลบ
 3. จ้อดบางลำพู ลูกอากุ๋ขายกาแฟ18 พฤศจิกายน 2555 20:18

  รามรับตรงวันไหนครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2555 07:21

  พระนครเหนือ

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น