วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.ศิลปากร


รับตรง โครงการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.ศิลปากรโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประจําปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                     5 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบข้อเขียน                    17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                 1 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์                    28 กันยายน 2555
สัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ   13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ                                                 22-30 
ตุลาคม 2555
 คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้นําในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมเช่นครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติ โดย พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้ 
                1 มีความเป็นผู้นําและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
                2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด

GPAX  4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9, 25907


ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น