วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Updateเพิ่มเติม 6 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56


Updateเพิ่มเติม 6 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 56

UploadImage


โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556   
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6(สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-ภาษาอังกฤษ) หรือเทียบเท่าจากสถาบันนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ
- TOEFL
   - Paper based ไม่ต่ำกว่า 500
   - Computer based ไม่ต่ำกว่า 173
   - Internet based ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
- TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
- PSU-GAT ไม่ต่ำกว่า 70%
- ค่าสมัคร 500 บาท
- รับสมัครถึง 12 เมษายน 2556

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556  
-  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม)
-  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ,ศิลป์-คำนวน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.40 (เฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
- ค่าสมัคร 300บาท
- รับสมัคร(รอบที่1) ถึง 20 พฤษจิกายน 2555

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)ปีการศึกษา 2556 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 (เฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
- ค่าสมัคร 300บาท
- รับสมัคร ถึง 21 พฤษจิกายน 2555

 
--------------------------------------------------------------------------------

โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556  
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6(สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-ภาษาอังกฤษ) หรือเทียบเท่าจากสถาบันนานาชาติในประเทศไทย
- GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ค่าสมัคร 500 บาท
- รับสมัครถึง 1 เมษายน 2556

 
--------------------------------------------------------------------------------

 
โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนชาวต่างชาติ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555  
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 หรือ
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
- CAE ไม่ต่ำกว่า B หรือ
- FCE ไม่ต่ำกว่า A หรือ
- TU-GAT ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
- CU-TEB ไม่ต่ำกว่า 60
- SAT ไม่ต่ำกว่า 900 หรือ สอบผ่าน A (สำหรับ โรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ)
- ค่าสมัคร 800 บาท
- รับสมัคร 1 ตุลาคม - 2 พฤษจิกายน 2555


 
--------------------------------------------------------------------------------

 
โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนชาวต่างชาติ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีการศึกษา 2556   
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 หรือ
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
- CAE ไม่ต่ำกว่า B หรือ
- FCE ไม่ต่ำกว่า A หรือ
- TU-GAT ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
- CU-TEB ไม่ต่ำกว่า 60
- SAT ไม่ต่ำกว่า 900 หรือ สอบผ่าน A (สำหรับ โรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ)
- ค่าสมัคร 800 บาท
- รับสมัคร (รอบที่ 1)1 พฤษจิกายน- 16 พฤษจิกายน 2555


--------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น