วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.แม่โจ้ 2556


รับตรง ม.แม่โจ้ 2556

UploadImage


รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ

 ผลิตกรรมการเกษตร
1เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
5เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
7เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1วิศวกรรมเกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4วิศวกรรมอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
5เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาศาสตร์
1วิทยาการคอมพิวเตอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2เทคโนโลยีชีวภาพกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เคมีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4สถิติกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
5คณิตศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
6วัสดุศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
7เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
8เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1รัฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2การบริหารท้องถิ่นกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
4รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
 บริหารธุรกิจ
1ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2การตลาดกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3การจัดการกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
4การบัญชีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
5การเงินกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 ศิลปศาสตร์
1นิเทศศาสตร์บูรณาการกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ภาษาอังกฤษกำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เศรษฐศาสตร์
1เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
2เศรษฐศาสตร์สหกรณ์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3เศรษฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1การสื่อสารดิจิทัลกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2สถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3ภูมิสถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยพลังงาน
1พลังงานทดแทนกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
---------------------------------------------------------------------------------------- 

รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ

 ผลิตกรรมการเกษตร
1ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สมทบ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชไร่ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 บริหารธุรกิจ
1การบัญชีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การจัดการกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4การตลาดกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 

คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
การประมง- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม
2.00
พัฒนาการท่องเที่ยว- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
การจัดการ- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
รัฐศาสตร์- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช. ทุกแผนก
2.00

หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
พัฒนาการท่องเที่ยว- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การจัดการ- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การประมง- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางเกษตรกรรม
2.00
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทุกแขนงวิชา
- เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
2.00
*****รายระเอียดเพิ่มเติมของ รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร จะ update ภายหลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น