วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556

UploadImage

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2556

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้
 
A. ยื่นคะแนนมาตรฐาน  ครบทั้ง 2 วิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ  PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน 
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 90 คะแนน
B. สอบข้อเขียน  
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 90 คะแนน ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียดวันที่
รับสมัคร(พฤ.) 1 พฤศจิกายน 2555 – (พฤ.) 31 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(อ.)  5 กุมภาพันธ์  2556  (เฉพาะกรณี B)
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 (09:00 - 10:00 น.)
วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (10:30 - 11:30 น.)
(จ.) 11 กุมภาพันธ์  2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 14  กุมภาพันธ์  2556 (ทั้งกรณี Aและ B)
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.)(จ.) 18  กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.ipen.engr.tu.ac.th
(พ.) 20 กุมภาพันธ์  2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*(พ.) 20 กุมภาพันธ์  - (จ.) 25กุมภาพันธ์ 2556


ที่มา :http://www.engr.tu.ac.th/?index.php&dep_id=22

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น