วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมศาสตร์รับตรงม.ปลาย เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์


ธรรมศาสตร์รับตรงม.ปลาย เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 
UploadImage

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน 

    
คุณสมบัติ

          -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

          -มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา

          -มีสัญชาติไทย

          -มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          -ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางคดีอาญา

          -เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

สอบถามที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 อาคารปิยชาติ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7116

เว็บไซต์ www.dentistry.tu.ac.th

2 ความคิดเห็น:

 1. ธรรมศาสตร์รับตรงม.ปลาย เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
  รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556 มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_25.html


  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/blog-post_25.html

  รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ม.อุบล 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_7247.html


  รับตรงเพิ่มเติ่ม ม.อุบล 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_2366.html


  รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556 มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_25.html

  ตอบลบ
 2. ธรรมศาสตร์รับตรงม.ปลาย เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
  รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556 มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_25.html


  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/blog-post_25.html

  รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ม.อุบล 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_7247.html


  รับตรงเพิ่มเติ่ม ม.อุบล 2556
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_2366.html


  รับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก 2556 มข.
  http://gotoadmission.blogspot.com/2012/10/2556_25.html

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น