วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ม.อ.หาดใหญ่รับตรงป.ตรี การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์


UploadImage

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management in MICE Industry) ในปี 2556 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยประกอบอาชีพ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการผู้ปฎิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์ หรืออาชีพอิสระ

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 074-28-7857


อ่านรายละเอียดได้ที่ www.mgt.psu.ac.th หรือ http://www.mgt.psu.ac.th/images/data_pr/mice56.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น