วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โควตา มจธ.สร้างคนดี ประจำปีการศึกษา 2556


โควตา มจธ.สร้างคนดี ประจำปีการศึกษา 2556

UploadImage
โควตา มจธ.สร้างคนดี ประจำปีการศึกษา 2556กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556
- ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นความจำนงผ่านทางโรงเรียน  เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ
- โดย 1 โรงเรียน สามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คนเท่านั้น
- เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากทางโรงเรียน จะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ประกาศข้่างต้นหรือไม่
- ถ้าหากเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งรหัสในการเข้าระบบรับสมัครอีกครั้ง

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน (ตามเกณฑ์แต่ละคณะ)
- ใช้ผลคะเเนน GAT/PAT

คณะและเกณฑ์การรับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น