วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 56


UploadImage
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี )
ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556  ตั้งแต่เวลา
09.00-16.00 น. ทุกวันอาทิตย์  – วันศุกร์    เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ดาวน์ โหลดใบสมัครที่http://edu.bsru.ac.th โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 หรื อส่งเอกสารการ สมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ 1061 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1061

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 30 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา 50 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย  30 คน
- สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์   30 คน
 - สาขาวิชาสังคมศึกษา  30 คน
 - สาขาวิชาดนตรี ศึกษา  30 คน
 - สาขาวิชาพลศึกษา  30 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็ จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู


เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น