วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556


UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ 2) โดยวิธีรับตรง 


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
- มีผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ให้แสดงผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป                           20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์         20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์         20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์    20 %
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์                                                 20 %

กำหนดการ (รอบ 2)

กำหนดการวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
3. สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น