วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง(เพิ่มเติม) วิศวกรรมขนส่งทางราง ลาดกระบัง 2556


UploadImage
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะดำเนินการรับสมัครักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสต์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556

สาขาที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง รับจำนวน 40คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อยู่ในชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจาณา
- GAT          20%
- PAT1        20%
- PAT3        20%

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น