วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่4
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับสมัคร
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
-  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า


กำหนดการ
รับสมัคร                                               19 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       28 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                       30 
พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก              1 มิถุนายน 2556

เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น