วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556


UploadImage
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- รูปแบบที่ 1
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
ในปีการศึกษา 2555 (จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)
2. มีคะแนนสอบ PAT1ไม่ต่ำกว่า 60คะแนน และคะแนนสอบ PAT3ไม่ต่ำกว่า 90คะแนน
- รูปแบบที่ 2
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต หรือ
หากเคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
สถานภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 1ครั้ง
2. มีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม

คณะนิติศาสตร์
ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติตามรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ใน
4รูปแบบ ที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1คณะที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50และไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในวันที่สมัคร
-  ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามรูปแบบที่กล่าวไว้ในข้อ 1คณะที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
- มีคะแนน (O-NET : 01, 02, 03, 04, 05และGAT, PAT1) โดยกําหนดคะแนนขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15วิชาคณิตศาสตร์รหัส 04ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15ส่วนวิชาภาษาไทย รหัส 01, วิชาสังคมศึกษา รหัส 02, วิชาวิทยาศาสตร์ 05ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
-มีคะแนน (O-NET : 01,02,03,04,05และ GAT,
PAT1 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ํา)


กำหนดการ
วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556         รับสมัครทาง internet เว็บไซต์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556                             สอบข้อเขียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556                             สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556                             ตรวจร่างกาย
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2556                     รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น