วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ม.พะเยา 2556 3 โครงการ


UploadImage
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

1. ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
     1.1 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พ.ค. 2556)

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด
- มีประสบการการแสดงดนตรีสากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือประเทศจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 200 บาท     1.2 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 2556)

สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 40 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) (คู่ขนาน) 20 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิมย์-คณิต
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- เป็นผู้ที่มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
โดยมีการแข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำกิจกรรม หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 200 บาท     1.3 โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พ.ค. 2556)

สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 60 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดสี และตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ทั้งสองข้าง

ค่าสมัคร 200 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น