วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการทับทิมสยาม (รอบที่ 2) คณะศึกษาศาตร์ ม.บูรพา 2556


UploadImage


การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและดนตรีไทย
(โครงการทับทิมสยาม) รอบที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปีการศึกษา 2556คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (เฉพาะสาขาวิชาการสอนศิลปะ)
- เป็นผู้มีความถนัดทางด้านทัศนศิลปะ
- เคยร่วมการแข่งขันระดับอําเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ
โดยจะต้องนําหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ(ฉบับจริง)มาแสดงด้วยในวันสอบ
สัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์มาแสดง
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์


คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)
- เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย
- เคยร่วมการแข่งขันระดับอําเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ
หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไปโดยจะต้องนําหลักฐานแสดง
ความสามารถพิเศษ(ฉบับจริง)มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

รับสมัคร 19-25 เมษายน พ.ศ. 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น