วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3


UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 50  คน


คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้

ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบค่าน้ำหนักร้อยละ
๑. GPAX๒๐
๒. O-NET๓๐
๓. GAT๑๐
๔. PAT 
        ๔.๑ PAT 1 (คณิตศาสตร์)๒๐
       ๔.๒ PAT 2 (วิทยาศาสตร์)๒๐

กำหนดการ
รับสมัคร๑๗ เม.ย.  – ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา๒๑ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ICT Preparatory Programมิ.ย. - ก.ค. ๒๕๕๖
เปิดภาคการศึกษา๕ ส.ค. ๒๕๕๖


สมัครทาง  Website :  http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น