วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับคนภายนอกเรียนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล




วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 
จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556ป)

ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

การจำหน่ายใบสมัครและการสมัคร
 
จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00  น. ราคาชุดละ 100 บาท (ไม่จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง website : www.nurse.police.go.th
 
การรับสมัคร
 
รับสมัครโดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
 
กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัครคนละ 200 บาท

กรณีDownload ใบสมัครแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เว็บไซต์  www.nursepolice.go.th 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2207-6097 และ 0-2255-5178 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น