วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาฯ 2556ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึ กอบรม 
“ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ”
ประจําปี การศึกษา 2556คณสมบัติ
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2 อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ และไมเกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร


กำหนดการ
รับสมัคร                                      1-28 กุมภาพันธ์ 2556

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบ            5 มีนาคม  2556
สอบข้อเขียน                                   11 มีนาคม  2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                      13 มีนาคม  2556
สอบสัมภาษณ์                                 18  มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน         20 มีนาคม 2556
รายงานตัวลงทะเบียนเรียน                29 มีนาคม 2556
เปิดการฝึกอบรม                               22 เมษายน 2556

ที่มา : http://www.dent.chula.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น