วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรงหลัง Admission ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

UploadImage
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงหลังแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิศวกรรมเคมี
 - สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)
 - สาขาวิศวกรรมระบบและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาสถิติ
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)


คุณสมบัติ 
- ตามแต่ละคณะและสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImageเข้าสู่ระบบรับสมัคร
- Link เข้าสู่่ระบบรับสมัคร สำหรับนักเรียนวุฒิ ม.6
- Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวช.


ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/11953

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น