วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) 2556 รอบ 2


UploadImage


         ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศธ.แถลงผลการประชุมดังกล่าว สรุปดังนี้

1. การดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง
ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยเห็นชอบใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเดิมจากการสอบในรอบแรก คือ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมในการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับรอบแรก

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง มีดังนี้
- ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2556
- รับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 สิงหาคม 2556
- สอบข้อเขียน 13 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 พฤศจิกายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 30 ธันวาคม 2556
- รายงานตัว 6-10 มกราคม 2557
- ปฐมนิเทศ มีนาคม 2557
- เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ซึ่งในครั้งนี้ผู้รับทุนจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น)
- ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ กันยายน 2557

2. อนุมัติให้ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 3 ที่ศึกษาต่อในไทยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถานศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ประชุมอนุมัติการขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาและสถานศึกษา ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 6 ปี ให้ไปศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้รับทุนรายดังกล่าวที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยมีการพัฒนาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีผู้รับทุนในรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย  ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศการรับสมัครในรุ่นดังกล่าว ที่ระบุว่า “การเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในไทย ให้ผู้รับทุนพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นอันดับแรก หากจำเป็นต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1

ที่มา : 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32606&Key=news_act

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น