วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา 2556


UploadImage

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประเภทรับตรง


จํานวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 คน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 คน

คุณสมบัติ
- สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น