วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58

 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2558
*** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558
 
 
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
4. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
5. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกสาลพิพากษาถึงขันจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด
 
การรับสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30-15.30 น. สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3
 
หลักฐานการสมัคร
 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ(ตั้งแต่ 5 เทอม ขึ้นไป)
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าใบสมัคร 200 บาท
 
หมายเหตุ
 
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 160 -1370-1
 
https://www.nurse.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/Nurse.ssru


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น