วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดดังนี้

1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา) (สอบวันที่ 4 - 5  มกราคม 2557) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3. ผลคะแนนการทดสอบวิชา CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา)
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร (เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น)

สาขาที่เปิดรับ
- คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน
- คณะครุศาสตร์ รับจำนวน 225 คน
- คณะอักษรศาสตร์ รับจำนวน 270 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับจำนวน 90 คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวน 590 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 200 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 770 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 477 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะแนน GAT,PAT ,7วิชาสามัญ , CU-Science (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)
. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- คณะรัฐศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะครุศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คณะอักษรศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะนิเทศศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คณะนิติศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะเศรษฐศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00,GPA วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ
UploadImage

ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น