วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

UploadImage
รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 18 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 300 บาท


ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7422
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น