วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนรับ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวน(คน)
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)40
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจำนวน(คน)
หลักสูตรเคมี(วท.บ.)40
หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)40
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.)40


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.       เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์)               ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.       มีผลการเรียนอย่างน้อย 5ภาคการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4.       มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.       มีผลคะแนนแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) (นำผลสอบมาในภายหลัง)
6.       เป็นผู้ที่มีความถนัด และสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
7.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8.       ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
9.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
10.   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์แนะแนว


เงื่อนไขการสมัคร

1.       นักเรียนที่เข้าศึกษาตามโครงการรับตรงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตร์ ศรีราชาทุกประการ
2.       การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีผลให้การสมัครเป็นโมฆะ และยกเลิกผลการพิจารณา แม้คณะ ฯ  จะได้ประกาศผลแล้ว หรือมีสถานภาพเป็นนิสิตแล้วก็ตาม
3.       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะต้องมารายงานตัว เซ็นสัญญาเข้าศึกษาต่อ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,600 บาท ตามวันเวลา สถานที่คณะ ฯ กำหนด เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
4.       โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการ Clearing House และส่งรายชื่อตัดสิทธิ์ Admission
5.       คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หลักฐานประกอบการสมัคร

1.       ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก    ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2.       บัตรประจำตัวผู้สมัครติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้วจำนวน 2 รูป
3.       สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ใบ Bill payment (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.       สำเนาใบทะเบียนมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5ภาคการศึกษา จำนวน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.       สำเนาคะแนนการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)     ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองสำเนาถูกต้อง).
6.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.       ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร
9.       ใบรับรองความประพฤติ โดยคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์แนะแนว
10.   สำเนาเอกสารอื่น ๆ ถ้ามีเช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)


วิธีการรับสมัคร
 

1.       สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมด มาที่“โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาตู้ ปณ. 6 ปณจ. อ่าวอุดม  ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 รับสมัครถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 (ทางโครงการ ฯ จะถือวันตามการประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น )
2.       สมัครด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัคร และหลักฐานทั้งหมด ที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ถึงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556


วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระค่าธรรมเนียมโดยโอนเข้าบัญชีตามใบ Bill paymentเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม (ดังเอกสารแนบ)
2.    ชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 2 ชั้น 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบถามวิธีการชำระเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา งานการเงิน โทรศัพท์  0-3835-4580-4 ต่อ 2772 (คุณชีวมาศ,คุณวิลาวรรณ)


เกณฑ์ในการคัดเลือก  

1.      ผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2.      สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ถือเป็นที่สิ้นสุด


การประกาศผล

          ประกาศผลและประกาศต่าง ๆ ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาจะประกาศในเว็บไซต์ www.sci.src.ku.ac.thหรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทรศัพท์ติดต่อ 0-3835-4580-4 ต่อ 2763 (คุณธนัญชัย,คุณธนภพ)


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมวัน เวลา
สมัครทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่
ฝ่ายรับสมัครโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ตู้ ปณ.6ปณจ.อ่าวอุดม  ตำบลทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
(ส่งสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วย)
สมัครด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคาร 2ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
สมัครทางไปรษณีย์
รับสมัครภายในวันที่  4 มกราคม 2556
( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )สมัครด้วยตนเอง
รับสมัครภายในวันที่  11 มกราคม 2556
(รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
รายงานตัว เซ็นสัญญา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556   ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
หมายเหตุ :สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างได้ที่ www.sci.src.ku.ac.thกำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น