วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


   ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
จำนวนรับ
1
นิติศาสตรบัณฑิต        
นิติศาสตร์
2
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต              
การจัดการการท่องเที่ยว
2
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต              
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
2
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต                 
การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
2
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต                 
การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
2
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต                              
บริหารธุรกิจ
2
8
บัญชีบัณฑิต                  
การบัญชี
2
9
เศรษฐศาสตรบัณฑิต                    
เศรษฐศาสตร์    
2
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต               
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3
12
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
13
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
14
วิทยาศาสตรบัณฑิต           
เทคโนโลยีการอาหาร    
2
15
วิทยาศาสตรบัณฑิต           
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ     
2
16
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
17
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
18
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2
19
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
20
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
2
21
วิทยาศาสตรบัณฑิต             
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         
2
22
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีความงาม
2
23
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2
24
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2
25
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(เฉพาะผู้มีความสามารถด้านกีฬา)
15
กำหนดการรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น