แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบตรง56 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบตรง56 แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง พยาบาล สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก


รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก เปิดระบบรับสมัคร10 ธ.ค.นี้


UploadImage

เตรียมตัวสมัคร "สอบตรง" กันอีกแล้วครับ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเป็น "พยาบาล" และด้าน "สาธารณสุข"โดยสถาบันที่กำลังจะเปิดรับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือ ...

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครับ

1.การรับสมัคร

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีหลักการในการรับบุคคลเข้าศึกษาที่สาคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบการรับสมัครนักศึกษา http://admission.pi.in.th

๒. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ๓๗ แห่ง

๒.๑ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน ๒๙ แห่ง

๒.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน ๗ แห่ง

๒.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ แห่ง


๓. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา แบ่งการรับเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง (Admissions)


ระบบสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระบบสอบตรงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๓ เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สาหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร

๑.๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

๑.๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๑.๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ ไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑.๑.๗ กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตร ตัวจริง ของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ หรือลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่เริ่มทาใบสมัคร)

๑.๒ คุณสมบัติด้านการศึกษา

๑.๒.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ

Update เพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 56


Update เพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 56

UploadImageบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2556 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
------------------------------------------------------------------------
 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                                    3-31 มกรคม 2556
          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    
8 กุมภาพันธ์ 2556
และสอบสัมภาษณ์      
 
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    18-17 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                      19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                           21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนผลสอบ

- CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะเเนนรวม CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 900 คะเเนนหรือ

-SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 และได้คะเเนนรวมSAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   - CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
   - CU-TEP ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ 
   - SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 
หรือ
   - SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
   - CU-ATS (เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - CU-ATS (Nano)(เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - SAT II (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
   - แบบทดสอบที่วัดความถนัดทางเคมีที่จัดโดยศูนย์สอบทางวิช่การแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไม่ต่ำกว่า 320

ค่าสมัคร 1000 บาท

------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                               3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   7 กุมภาพันธ์ 2556
สอบข้อเขียน                                   9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์       18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา       15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                     21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมในส่วน (
Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ
 
   -SAT I (Critical Reading และ Math) ได้คะเเนนรวมในส่วน (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ

- ACT (Math Section และ English Sectionได้คะเเนนรวมในส่วน (English Section) ไม่ต่ำกว่า 18 คะเเนน
 

ค่าสมัคร 1000 บาท
 
ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html