วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Update รับตรง โควตา ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 58

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้
กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปีการศึกษา 2558
1. จำนวนที่รับสมัคร
1. ประเภทรับตรง                   จำนวน...........100......คน
         2. ประเภทโควตา                   จำนวน..............38.....คน
       2.1 โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ           จำนวน................5...........คน
       2.2 โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี                      จำนวน..............10...........คน
       2.3 โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  จำนวน..............10...........คน
       2.4 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน....10...คน
       2.5 โควตานักกีฬา                                        จำนวน..............1...............คน
       2.6 โควตานักศึกษาพิการ                                จำนวน...............1..............คน
       2.7 โควตาภาคใต้                                         จำนวน...............1..............คน
         3. ประเภท Admissions           จำนวน.............25......คน

  1. (ร่าง) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง

รายละเอียด
กำหนดการ
1. รับสมัคร
10ตุลาคม 2557 -2 มกราคม 2558
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5  มกราคม 2558
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน
19 มกราคม 2558
3. สอบข้อเขียน
วันเสาร์ 14 กุมภาพันธ์ 2558
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 27 กุมภาพันธ์ 2558
5. สอบสัมภาษณ์
 6 มีนาคม 2558
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
13 มีนาคม 2558
7. รายงานตัว/ชำระเงิน
24-27 มีนาคม 2558

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับตรง
1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่
น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6ภาคการศึกษา)
3. วิชาที่สอบ
1) วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณิตศาสตร์ และ ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเขียนโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์
2) วิชาภาษาอังกฤษ

  1. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา

รายละเอียด
กำหนดการ
1. รับสมัคร
1 ตุลาคม-28 พฤศจิกายน 2557
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11 ธันวาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์
18-19 ธันวาคม 2557
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
22 ธันวาคม 2557
5. รายงานตัว/ชำระเงิน
24-27 กุมภาพันธ์ 2558


ประเภทโควตา
เงื่อนไขการสมัคร
1.โควตาโคงการนักเรียนเรียนดี
สมัครได้ทุกโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน
2. โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
สมัครได้เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อทั้ง 94 โรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน
3. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สมัครได้ทุกโรงเรียน นักเรียนสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์
4. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมัครได้ทุกโรงเรียน นักเรียนสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

4.1 โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี  
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 และหมวดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (โรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
4.2 โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 และหมวดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
         - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 94 โรงเรียน

4.3 โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ   
- เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
- เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา

4.4  โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทที่ 1
- ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษาแรก ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
- ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) และ National Linux Competition (NLC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
- ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         ประเภทที่ 2
         - ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาได้
         - มีความถนัดทางด้าน IT เช่น มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานหรือบริษัทมาก่อน โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ สามารถส่ง Protfolio เข้ามาทางคณะให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานต่อไป
5. ระบบแอดมิชชั่น
การคัดเลือกบุคนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
องค์ประกอบรายวิชาการคัดเลือก
  1. GPAX     20
  2. O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)  30
  3. GAT (General Aptitude Test)10
  4. PAT (Professional Aptitude Test)
    • PAT 1 (คณิตศาสตร์)    20
    • PAT 2 (วิทยาศาสตร์)    20

6. ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 5 ทุน
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในวิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ทุน ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม GAT และ PAT1 สูงสุด 3 อันดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของ
      ทุกประเภทการรับเข้า จำนวน 3 ทุน (ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารคะแนน GAT และ PAT1 ของการสอบในปี พ.ศ. 2557 (ซึ่งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมการศึกษาตามกำหนดการก่อน และคณะจะคืนเงินภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (GPS) ของปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2 หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
4. ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ Fตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/applyไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น