วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบล

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบล


UploadImage

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำหรับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
2. สำหรับสูนย์โรงเรียนขยายผล ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. อยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขา

สาขาวิชาคุณสมบัติของสาขาวิชา
เคมีเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
คณิตศาสตร์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ชีววิทยาเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 - 6
คอมพิวเตอร์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ฟิสิกส์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - 3 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2542 ถึง 30 ธันวาคม 2543
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป
 

หมายเหตุ:
   1 นักเรียนสามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาเท่านั้น
   2 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร


การมีสิทธิ์สอบของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี สามารถสมัครคัดเลือกเข้าค่ายได้ดังต่อไปนี้
   1.1 ศุนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 สาขาวิชา
   1.2 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   1.3 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
      (แต่ต้องระบุว่าจะเข้าค่ายในศูนย์ใด เป็นอันดับ 1 และ 2 )

   กลุ่มที่ 2สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา สามารถสมัครคัดเลือกเข้าค่ายได้ดังต่อไปนี้
   2.1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   2.2 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
      (แต่สามารถเลือกสมัครได้เพียงศูนย์เดียวเท่านั้น )จำนวนที่รับเข้าโครงการ
สาขาละ ไม่เกิน 35 คน

ระยะเวลาและการรับสมัคร
กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถสมัครที่เว็บไซต์http://www.olympic.sci.ubu.ac.th

ที่มา : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น