วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

สวนสุนันทา รับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และรับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
และเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรุ่น12 อีกด้วย

. จำนวนที่รับเข้าอบรม 
              
รับสมัครผู้เข้าอบรม รุ่นละ  ๔๐  คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 

                ๒.๑  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒.๒  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
๒.๓  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
๒.๔  มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
๒.๕  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา

๓. การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
                ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
                ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๔ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  สถานที่ติดต่อสอบถาม
              
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อาคาร  ๓๗  ชั้น  ๓ เลขที่  ๑  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒  ๑๖๐ –๑๒๐๕ –๗
 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรุ่น12

1 ความคิดเห็น:

  1. สวนสุนันทา รับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และรับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
    http://gotoadmission.blogspot.com/2013/03/blog-post_30.html

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น