วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5 โครงการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
โครงการที่รับสมัคร
 
โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
 
โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
โครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 
โครงการสายอาชีวศึกษา
 
กําหนดการรับสมัคร ทุกโครงการ
 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 20 มี.ค. 2556
 
การรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“SIIT Entrance Examination” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ
 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด
 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)
 
5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)
 
6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจากตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด
 
7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
 
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Standardize Test Score” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลว
สําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจาก
ตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด

7. สําเนาผลคะแนนมาตรฐานสากล ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

8. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนนมาตรฐานสากล มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหม
 
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of GAT/PAT Scores” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลคะแนน GAT/PAT ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน GAT/PAT มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัคร โครงการยื่นผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Common 7 Subjects Test” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ.18ก.พ.  – พ. 20 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลการทดสอบวิชาสามัญ  - สาขาวิศวกรรมศาสตรผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และภาษาอังกฤษ
- สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน มายื่นใหสถาบันฯพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการ
สมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัครโครงการโรงเรียนอาชีวศึกษา

 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Vocational School”และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ. 18ก.พ. – พ. 20 มี.ค.2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ตดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวช.ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังศึกษาชั้นปสุดทาย)และสําเนาหลักฐาน
การจบการศึกษาระดับ ปวช.1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

5. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

ข้อมูลการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/2013)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น