วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (4 ปี) ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2556รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1
มหวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556


เปิดรับจำนวน 960 คน

คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร
 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ (ตามแต่ละสาขากำหนด รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
 (1)  GPAX 20% 
 (2) GPA กลุ่มสาระ 80% 
(3) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน / ไม่ผ่าน

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ
UploadImage

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

 
สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น