วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรบสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนปริญญา หรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2557
 

ที่มา http://www.unigang.com/

กำหนดการใหม่ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง
ปล.จากการดูปฏิทินรับสมัครแล้ว คาดว่าปี้นี้จะใช้แค่ O-NET ไม่ใช้ GAT/PAT
ยังไงก็รอดูเกณฑ์คัดเลือกใหม่อีกครั้งจ้า
กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลา
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
3.การรับสมัคร
 เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
 การชำระเงินค่าสมัคร
 ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 เมษายน 2557
5.การตรวจสอบคะแนน O-NET
 การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9-30 เมษายน 2557
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17 เมษายน 2557
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
 ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557
9.การตรวจสอบคุณสมบัติ
 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
 การสัมภาษณ์
 ยื่นแฟ้มสะสมงาน
 เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 พฤษภาคม 2557
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
9 พฤษภาคม 2557
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
 ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
30 พฤษภาคม 2557
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ทำหนังสือมอบตัว
 การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557

  องค์ประกอบและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนในการประมวลผลการคัดเลือก ดังนี้
.
.....
องค์ประกอบ
น้ำหนักร้อยละ
1.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา ได้แก่
80
.
ภาษาไทย (รหัสวิชา 01)     [ท คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
สังคมศึกษา (รหัสวิชา 02)   [ส คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 03) [อ คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 04)   [ค คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 05)  [ว คะแนนเต็ม 100]
40
.
.
คะแนนรวม [คะแนนเต็ม 8,000 คะแนน] = (ทx10)+(สx10)+(อx20)+(คx20)+(วx40) x 80
.
100
.
2.
คะแนนการสัมภาษณ์ ได้แก่
20
.
สัมภาษณ์   [ภ คะแนนเต็ม 10]
(ทัศนคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจ ภาวะสุขภาพ)
75
.
.
แฟ้มสะสมงาน   [ฟ คะแนนเต็ม 20]
(ได้รับรางวัลด้านทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถพิเศษ)
25
.
.
คะแนนรวม [คะแนนเต็ม 2,000 คะแนน] = ภx75 + ฟx25 x 20
..
1020
.
หมายเหตุ - ผู้ทีผ่านการสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนการสัมภาษณ์รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.pi.in.th

ที่ไปที่มา http://www.unigang.com/home

รับตรง สาขา International Business Management ม.อุบลราชธานี 57

Ubon Ratchathani University Announcement Admission to Bachelor of International Business Management 
Ubon Ratchathani University (UBU) invites applications to enter the Bachelor of International Business Management program in the 2014 Academic Year. The total number of students that the Faculty of Management Science is authorized to admit is ten.

For applicants studying in or graduated from schools outside Thailand
 1.      Application Requirements
       1.1  Applicants must have completed grade 12 at an international school certified by the Ministry of Education, Thailand. The applicants must present a British educational system certificate such as GCSE, IGCSE, GCE O Level/GCE A Level or IB Certificate or IB Diploma
        1.2  Applicants must be in good physical and mental health, must have a good personality, and be able to show the UBU Admission Committee that their personality will not be an obstacle to their study and careers. 
2. Application Fee
   Applicants send a payment of 500 baht for the application fee statement by email to: entry.ubu@gmail.com
3. Application Process and Application Document Preparation
    3.1 Enter the website: www.entry.ubu.ac.th and download application form. Then fill out the form.
    3.2 Attach a copy of passport
    3.3 Attach a copy of transcript
    3.4 Attach a copy of certificate/diploma
    3.5 Attach a copy of English proficiency testing result such as TOEFL, IELTS
or SAT1.
    3.6 Send documents in no. 3.2-3.5 to entry.ubu@gmail.com , ugrittaya@gmail.com  
4. Application documents 
    4.1 Applicants who graduated from  the British educational System such as Great Britain, Singapore, and India present GCSE, IGCSE, GCE O’ Level /GCE A’ Level
     4.2 Applicants who graduated from the United States of America or Canada  present transcript (Grades 10-12) and high school diploma
     4.3 Applicants who graduated from Australia present IB Certificate or IB Diploma
     4.4 Applicants who graduated from New Zealand present Record of Achievement
and NCEA level 2
     4.5 Applicants who graduated from a school with the International Baccalaureate
system present IB Certificate or IB Diploma
     4.6 For those who graduated from other countries or other educational systems present transcript and certificate/diploma approved by the Ministry of Education, Thailand.
       Note that applicants who completed high school at an international school in Thailand or from other countries with an equivalent to M6 must have their diploma/certificate approved by the Bureau of Educational Testing, the Ministry of Education, Thailand.
        Contact address:
Bureau of Educational Testing, the Ministry of Education
Rajadumnernnok Road, Bangkok, Thailand
Telephone Number: 02-2885789 – 91
5. Selective Examination
Selection examination dates will be set by the UBU Admission Committee. Examination dates and results will be sent to the applicants.
 Ubon Ratchathani University Announcement [1.09 MB]
 Applicaiton Form [45.78 KB]

ที่มา http://www.unigang.com/home