วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดการใหม่ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง
ปล.จากการดูปฏิทินรับสมัครแล้ว คาดว่าปี้นี้จะใช้แค่ O-NET ไม่ใช้ GAT/PAT
ยังไงก็รอดูเกณฑ์คัดเลือกใหม่อีกครั้งจ้า
กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลา
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
3.การรับสมัคร
 เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
 การชำระเงินค่าสมัคร
 ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 เมษายน 2557
5.การตรวจสอบคะแนน O-NET
 การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9-30 เมษายน 2557
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17 เมษายน 2557
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
 ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557
9.การตรวจสอบคุณสมบัติ
 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
 การสัมภาษณ์
 ยื่นแฟ้มสะสมงาน
 เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 พฤษภาคม 2557
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
9 พฤษภาคม 2557
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
 ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
30 พฤษภาคม 2557
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ทำหนังสือมอบตัว
 การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557

  องค์ประกอบและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนในการประมวลผลการคัดเลือก ดังนี้
.
.....
องค์ประกอบ
น้ำหนักร้อยละ
1.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา ได้แก่
80
.
ภาษาไทย (รหัสวิชา 01)     [ท คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
สังคมศึกษา (รหัสวิชา 02)   [ส คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 03) [อ คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 04)   [ค คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 05)  [ว คะแนนเต็ม 100]
40
.
.
คะแนนรวม [คะแนนเต็ม 8,000 คะแนน] = (ทx10)+(สx10)+(อx20)+(คx20)+(วx40) x 80
.
100
.
2.
คะแนนการสัมภาษณ์ ได้แก่
20
.
สัมภาษณ์   [ภ คะแนนเต็ม 10]
(ทัศนคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจ ภาวะสุขภาพ)
75
.
.
แฟ้มสะสมงาน   [ฟ คะแนนเต็ม 20]
(ได้รับรางวัลด้านทักษะทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถพิเศษ)
25
.
.
คะแนนรวม [คะแนนเต็ม 2,000 คะแนน] = ภx75 + ฟx25 x 20
..
1020
.
หมายเหตุ - ผู้ทีผ่านการสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนการสัมภาษณ์รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.pi.in.th

ที่ไปที่มา http://www.unigang.com/home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น