วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

รับจำนวน 365 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.30
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

        
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

รับจำนวน 330 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับจำนวน 34 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission58-news.php

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :


ที่มา http://www.enn.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น