วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มข.


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภายใต้
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 1.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ไม่ต่ ากว่า 3.00
 1.3 มีสัญชาติไทย
 1.4 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในกรณีที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
 สิ่งแวดล้อม ต้องสามารถอ่านภาพสามมิติได้
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม


รายละเอียดอื่นๆ https://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/scr/announcement.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2557 07:13

    สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว หรือผ่านสไก้ป์
    ig : tutor_athome ฟอลมาเลยจ้า มีความรู้ภาษาอังกฤษลงทุกวันด้วยน้า
    เข้ามาชมกันก่อนได้ครับ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น