วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2558

UploadImage

UploadImage


ที่มา :http://www.entrance.psu.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา http://www.enn.co.th/

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

รับจำนวน 365 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.30
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

        
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

รับจำนวน 330 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับจำนวน 34 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission58-news.php

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :


ที่มา http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับตรง รอบ2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57

การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อใน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557 (โดยวิธีรับตรง)
เปิดรับสมัคร 16 -20 มิถุนายน 2557
 • รายละเอียดทั้งหมด (21 Downloads)
 • ใบสมัคร (1 Download)

 • ปฏิทินการสอบ (14 Downloads)


 • ที่มา http://www.unigang.com/
 • รับตรง คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ ม.บูรพา 2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา ปี 2557
          ปฎิทินการคัดเลือก [Click] 
          รายละเอียด [Click] 
          ใบสมัคร [Click] สมัครด้วยตนเองวันที่ 23-24 มิ.ย. 57 ที่ห้อง 202 คณะโลจิสติกส์ 
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะโลจิสติกส์ 

  รับตรง รอบที่ 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2557

  โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2557
  Announcement of Quota Admission Bachelor of Engineering in Software Engineering, Academic Year 2014 International College, KMITL
  พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การเรียนการสอนในหลักสูตรจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงบนหลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์บนเว็บ จนถึงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สำหรับองค์กร รวมทั้งสอนเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยหรือศึกษาต่อในอนาคต
  โครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
  1. โครงการ 2+2 ระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักรโดยนักศึกษาในโครงการ 2+2 นี้ จะศึกษาที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นเวลา 2 ปี และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์อีกเป็นเวลา 2 ปี
  2. โครงการ Mobile Software Engineering ซึ่งเน้นฝึกฝนทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์พกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์พกพา ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโมบายล์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม เช่น Apple iOS, Google Android, และ Microsoft Windows Phone เป็นต้น
  "มหาวิทยาลัย Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์" 
  นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนหรือฝึกงานในต่างประเทศอยู่เป็นประจำทุกปี
  ค่าเทอม  67,000 บาท
  รายละเอียดการรับสมัครโควตา  http://www.ic.kmitl.ac.th/static/quota.htm
  ที่มา http://www.unigang.com/