วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

UploadImage

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


 
จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติทางการศึกษา
- กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม
 จังหวัดของภาคที่สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี
 ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
 - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย
 - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการ
รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556
ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556
สอบข้อเขียน 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  9 ธันวาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่  6-20 มกราคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27มกราคม 2557

ค่าสมัคร 700 บาท


ที่มา :  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html
สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โควตา ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง

สาขาที่เปิดรับ/จำนวนการรับ/คุณสมบัติ
รายระเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ

UploadImageUploadImage
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://reg8.kku.ac.th/eregistration/eregistration57_01_intro.asp

ที่มา : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

UploadImage


รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage


ที่มา : https://www.facebook.com/CBSChula

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage


รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

จำนวนการับ
UploadImage


คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่อยู่ในโรงเรียน 16 จังหวัด (รายละเอียดตามไฟล์เเนบ)
-GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

สอบข้อเขียน ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
เอกสารประกอบข่าว :