วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยขอนแกน รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2557

https://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/moral/announcement.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น