วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปฏิทินการรับสมัคร โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2558

โครงการรับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก จะปิดรับรอบ 6 เมษายน : จะใช้ GAT/PAT 7 สามัญ
โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยบูรพา : ใช้ O-NET GPAX ส่วนใหญ่จะเป็นภาคพิเศษเยอะนะครับ


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58 ปิดรับ 3 ธ.ค. นี้

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวนทั้งสิน 65 คน
 
เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2557
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวนที่รับเข้าศึกษา 100 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
-คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
เปิดรับสมัคร  15 มีนาคม พ.ศ. 2558 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศษสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครใน 3 สาขาวิชาได้แก่
 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558
 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครนักเรียนเข้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พย. 57 ถึง 30 มค. 58

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น ฉบับที่ 2525/2557
….(โปรดอ่านพิจารณาให้เข้าใจก่อนการสมัคร)
2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…………….ถ้าต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่
2.2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ถ้าถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะการรับเรื่องเป็น ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ไปชำระเงินได้
…………….เข้าตรวจสอบสถานะการรับเรื่อง ได้ที่นี่
2.3 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน)
…………….โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
2.4 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…………….ส่งมาที่ panuph@kku.ac.th
2.5 เจ้าหน้าที่จะไปปรับปรุงรายการชำระเงินให้และส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ทางอีเมล์
…………….เมื่อได้รับแล้วให้พิมพ์แล้วนำมาด้วยในวันสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 57 เวลา 9 – 12 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.6 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง // Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……………. ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
…………….. จากนั้นให้พิมพ์ค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
…………….. จากนั้นจะขึ้นรายการของผู้สมัครให้ไปที่ปุ่มส่งออก / สำหรับพิมพ์
************************************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  : งานบริการศึกษา 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee.kku.ac.th , panuph@kku.ac.th
http://www.unigang.com/

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน 3 โครงการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558

รับตรง ทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง” 
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 
 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 
จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 50% จํานวน 38 ทุน 
 
 โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”
(มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 100% จํานวน 30 ทุน
 
 โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์”
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อครอบครัว และสถาบัน
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : จํานวน 4 ทุน
 
เปิดรับสมัคร 2-26 ธันวาคม 2557