วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รับตรง 11 โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ.โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
โครงการที่เปิดรับได้แก่
1. โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการโควตาจังหวัดนครนายก
5. โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
6. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
7. โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
8. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
9. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
10. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย 
11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์Update รับตรง โควตา ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 58

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้
กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปีการศึกษา 2558
1. จำนวนที่รับสมัคร
1. ประเภทรับตรง                   จำนวน...........100......คน
         2. ประเภทโควตา                   จำนวน..............38.....คน
       2.1 โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ           จำนวน................5...........คน
       2.2 โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี                      จำนวน..............10...........คน
       2.3 โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  จำนวน..............10...........คน
       2.4 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน....10...คน
       2.5 โควตานักกีฬา                                        จำนวน..............1...............คน
       2.6 โควตานักศึกษาพิการ                                จำนวน...............1..............คน
       2.7 โควตาภาคใต้                                         จำนวน...............1..............คน
         3. ประเภท Admissions           จำนวน.............25......คน

  1. (ร่าง) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง

รายละเอียด
กำหนดการ
1. รับสมัคร
10ตุลาคม 2557 -2 มกราคม 2558
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5  มกราคม 2558
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน
19 มกราคม 2558
3. สอบข้อเขียน
วันเสาร์ 14 กุมภาพันธ์ 2558
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 27 กุมภาพันธ์ 2558
5. สอบสัมภาษณ์
 6 มีนาคม 2558
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
13 มีนาคม 2558
7. รายงานตัว/ชำระเงิน
24-27 มีนาคม 2558

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับตรง
1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่
น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6ภาคการศึกษา)
3. วิชาที่สอบ
1) วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณิตศาสตร์ และ ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเขียนโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์
2) วิชาภาษาอังกฤษ

  1. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา

รายละเอียด
กำหนดการ
1. รับสมัคร
1 ตุลาคม-28 พฤศจิกายน 2557
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11 ธันวาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์
18-19 ธันวาคม 2557
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
22 ธันวาคม 2557
5. รายงานตัว/ชำระเงิน
24-27 กุมภาพันธ์ 2558


ประเภทโควตา
เงื่อนไขการสมัคร
1.โควตาโคงการนักเรียนเรียนดี
สมัครได้ทุกโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน
2. โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
สมัครได้เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อทั้ง 94 โรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน
3. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
สมัครได้ทุกโรงเรียน นักเรียนสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์
4. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมัครได้ทุกโรงเรียน นักเรียนสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

4.1 โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี  
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 และหมวดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (โรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
4.2 โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 และหมวดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
         - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 94 โรงเรียน

4.3 โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ   
- เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
- เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
- เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา

4.4  โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทที่ 1
- ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษาแรก ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
- ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) และ National Linux Competition (NLC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
- ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         ประเภทที่ 2
         - ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาได้
         - มีความถนัดทางด้าน IT เช่น มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานหรือบริษัทมาก่อน โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ สามารถส่ง Protfolio เข้ามาทางคณะให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานต่อไป
5. ระบบแอดมิชชั่น
การคัดเลือกบุคนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
องค์ประกอบรายวิชาการคัดเลือก
  1. GPAX     20
  2. O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)  30
  3. GAT (General Aptitude Test)10
  4. PAT (Professional Aptitude Test)
    • PAT 1 (คณิตศาสตร์)    20
    • PAT 2 (วิทยาศาสตร์)    20

6. ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 5 ทุน
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในวิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ทุน ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง
- เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม GAT และ PAT1 สูงสุด 3 อันดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของ
      ทุกประเภทการรับเข้า จำนวน 3 ทุน (ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารคะแนน GAT และ PAT1 ของการสอบในปี พ.ศ. 2557 (ซึ่งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมการศึกษาตามกำหนดการก่อน และคณะจะคืนเงินภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (GPS) ของปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2 หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
4. ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ Fตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/applyวันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอ. 58

UploadImage
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 

เปิดรับสมัคร  23-31 กรกฎาคม 2557
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มาแล้ว รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท)
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)(โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ที่มา http://www.unigang.com/

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558

UploadImage

โควตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2558

คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ
- คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 240 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 170 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 375 คน
- คณะบริหารธุรกิจ รับ 380 คน
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน
 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 140 คน
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 55 คน
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
 - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ,ปวช. ,ปวส.
- ผู้สมัครต้อง มีวุฒิการศึกษา มีคุณสมบัติ และเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://p-dome.eduzones.com/quota-school-rmutt-58/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :