วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลาฯ 2558

UploadImage
โครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
(โครงการ พสวท.)
และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
รับจำนวน 9 คน


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
- GPAX ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.25


กำหนดการ
รับสมัคร                                             ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2557
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                           5 กันยายน 2557
สอบข้อเขียน                                                         13 กันยายน 2557
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       27 ตุลาคม 2557
สอบสัมภาษณ์                                                      8-9 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผล                                                            19 พฤศจิกายน 2557
รายงานตัว                                                             28 พฤศจิกายน 2557
ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ปฎิทินรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2558

UploadImage

UploadImage


ที่มา :http://www.entrance.psu.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา http://www.enn.co.th/

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

รับจำนวน 365 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.30
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

        
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

รับจำนวน 330 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับจำนวน 34 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission58-news.php

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :


ที่มา http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับตรง รอบ2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57

การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อใน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557 (โดยวิธีรับตรง)
เปิดรับสมัคร 16 -20 มิถุนายน 2557
 • รายละเอียดทั้งหมด (21 Downloads)
 • ใบสมัคร (1 Download)

 • ปฏิทินการสอบ (14 Downloads)


 • ที่มา http://www.unigang.com/
 • รับตรง คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ ม.บูรพา 2557

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา ปี 2557
          ปฎิทินการคัดเลือก [Click] 
          รายละเอียด [Click] 
          ใบสมัคร [Click] สมัครด้วยตนเองวันที่ 23-24 มิ.ย. 57 ที่ห้อง 202 คณะโลจิสติกส์ 
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะโลจิสติกส์