วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ(เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในแบบความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ(เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในแบบความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2557 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ (รับสมัครวันที่ 1-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
        ระบบจะเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 


คัดลอกมาจาก http://regservice.buu.ac.th/

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 (วิทยาเขตจันทบุรี) ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 (วิทยาเขตจันทบุรี) ปีการศึกษา 2557 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ (รับสมัครวันที่ 1-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
        ระบบจะเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 
คัดลอกมาจาก http://regservice.buu.ac.th/

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 
        ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        ใบสมัคร คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 038-10 2516 


วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครนายสิบตำรวจ

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน
คุณสมบัติ
-เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
-อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์
จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ไม่จำกัดภูมิลำเนา จำนวน 800 อัตรา 4 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 2 มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา 6 ปีย้ายได้
กลุ่มที่ 3 มีภูมิลำเนาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 500 อัตรา 10 ปีย้ายได้
กำหนดการในการเปิดรับสมัคร
6 พ.ค.57 ประกาศรับสมัคร
14-30 พ.ค. 57 รับสมัคร
15 มิ.ย.57 สอบ
1 ส.ค.57 เข้าฝึกอบรม
31 ม.ค.58 สำเร็จการฝึกอบรม
สามารถเลือกสถานที่สอบข้อเขียน 4 แห่ง
1. ศูนย์ภาคใต้ ศชต.
2. ศูนย์ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์ภาคอิสาน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 6 แห่ง
1. ศฝร.ศชต.
2. บก.กฝ.7 (อ.ชะอำ)
3. บก.กฝ.8 (อ.ทุ่งสง)
4. ศฝร.ภ.8 (สุราษฎร์ธานี)
5. บก.กฝ.1 (เพชรบุรี)
6. บก.กฝ.9 (อ.สะเดา)
เพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนี้ จากเวปไซต์ กองการสอบ

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มข.


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภายใต้
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 1.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ไม่ต่ ากว่า 3.00
 1.3 มีสัญชาติไทย
 1.4 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในกรณีที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
 สิ่งแวดล้อม ต้องสามารถอ่านภาพสามมิติได้
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม


รายละเอียดอื่นๆ https://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/scr/announcement.pdf