วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มข.


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภายใต้
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 1.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ไม่ต่ ากว่า 3.00
 1.3 มีสัญชาติไทย
 1.4 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในกรณีที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
 สิ่งแวดล้อม ต้องสามารถอ่านภาพสามมิติได้
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม


รายละเอียดอื่นๆ https://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/scr/announcement.pdf

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดสอบตำรวจ 2557 รับจำนวน 5,000 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ 2557 รับจำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 มิ.ย.57 สมัครออนไลน์
เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557
รับจำนวน 5,000 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 2,000 อัตรา (แยกเป็น ป.ตรี 800 คน, จ่า/ดาบ 500 คน, อายุ 50 ปี 500 คน, ป.โท 200 อัตรา ตำแหน่ง แต่ 200 อัตรา รับจากบุคคลภายนอกแต่ ขรก.ตร.สอบได้อายุไม่เกิน 35 ปี
วันที่ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
_______________________
1 มิ.ย.57 ประกาศรับสมัคร
3-13 มิ.ย.57 เปิดรับสมัครทาง Internet
13 ก.ค.57 สอบข้อเขียน
21-26 ก.ค.57 ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย
30 ก.ค.57 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
3 ส.ค.57 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
___________________
สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) คลิกวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
________________________
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ
4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ
6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 10 ข้อ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่www.policeadmission.org ใครมีญาติพี่น้องลูกหลานอยากเป็นตำรวจก็บอกต่อนะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยขอนแกน รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2557

https://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/moral/announcement.pdf

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 2557

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษษในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2557
 

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

++โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-201712 หรือ www.trang.psu.ac.th
(ในวันและเวลาราชการ)