วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 2557

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษษในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2557
 

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

++โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-201712 หรือ www.trang.psu.ac.th
(ในวันและเวลาราชการ)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัคร นร.พยาบาล-จนท.สาธารณสุข กว่า 5 พันคน


กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,470 คน สมัครทั้งระบบสอบตรง วันที่ 15-31 มี.ค.นี้ และระบบสอบกลาง 18-24 มิ.ย.2557…
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 9 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 5,470 คน เป็นหลักสูตรพยาบาล 3,600 คน และหลักสูตรอื่นๆ 1,870 คน การจัดสรรโควตานักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับความขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด โดยผู้มีสิทธิ์สมัคร หรือบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาและกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองหลังจบการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกตำบลทุกจังหวัด โดยเข้าศึกษาในวิทยาลัยทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล 29 แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1 แห่ง

ด้านนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า การรับสมัครมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสอบตรง เปิดรับสมัครวันที่ 15-31 มีนาคม 2557 จำนวน 3,744 คน ส่วนที่เหลือเปิดรับในระบบสอบกลาง (Admissions) เปิดรับสมัครวันที่ 18-24 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th  เท่านั้น

ทั้งนี้ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชนและวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
5. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยบัณฑิตประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร ได้แก่
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี จะต้องมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับนักศึกษา บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม จะต้องมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เฉพาะผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งการศึกษาในโรงเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสำหรับหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องรับทุนและทำสัญญาผูกพันเพื่อชดใช้ทุนเมื่อเรียนจบ


ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2557
เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ระบบรับตรง) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (คลิกที่นี่)

เอามาจาก http://www.unigang.com/

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับตรง โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2557

 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557

        ระเบียบการ คลิกที่นี่ [CLICK]
        ใบสมัคร คลิกที่นี่ (ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกีฬาและนันทนาการ โทร. 038-102700 ต่อ 200


เอามาจาก http://www.unigang.com/