วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ว.พยาบาลกองทัพบกเปิดรับ-มอบทุน พลเรือนเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 80 คน โดยเป็นทุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน และทุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
 
การรับ 2 ประเภท
 
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
 
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)
 
กำหนดการ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
   1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
   2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )
   3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
 
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
 
6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 
8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 
9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 
10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 
11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
 
13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 
ที่มาข้อมูล/ภาพจาก  Army Nurse Fanclub   และ http://www.enn.co.th

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่งมีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้
    1. คณะศิลศาสตร์
    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
    5. คณะบริหารธุรกิจ
    6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
    7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
    8. วิทยาลัยนานาชาติ (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
 

รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557

โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557
        เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ออกไปพัฒนาประเทศ
2.  เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20  จังหวัด
2.  มีสัญชาติไทย
3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป (5 ภาคการศึกษา)
5.  ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ
6.  ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ  (หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

หลักฐานการสมัคร
1.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา5 ภาคการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
2.   ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
3.  ค่าสมัคร 100 บาท
3.1 ยื่นและจ่ายค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.2 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยฝากเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 517-2-14666-3 พร้อมแนบหลักฐานการฝากเงิน
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1.  เคมี      (จำนวน 10คน)        
2.  ชีววิทยา       (จำนวน 10 คน)
3.  จุลชีววิทยา   (จำนวน 3 คน)  
4.  ฟิสิกส์   (จำนวน 10 คน)
5.  ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  (จำนวน 10 คน)      
6.  ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) (จำนวน 10 คน)       
7.  คณิตศาสตร์   (จำนวน 10 คน)      
8.  สถิติ       (จำนวน 10 คน)      

ระยะเวลาดำเนินการ
1.  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2557 –30 มกราคม 2557
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่http://www.science.msu.ac.th
3.  สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. โดยสอบ 4 วิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
4.  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5.  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่http://www.science.msu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือก
             1. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้พิจารณานักเรียนที่สนใจสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
              2. สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนด
                3. ถ้านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
              4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
รายละเอียด :ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิ๊ก
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่มา http://www.unigang.com

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ เปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ

UploadImage

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 ๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร 
 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง 
สังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖) 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 
 ๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร 
 ๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.๓ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน) 
 
 ๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร 
 ๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๗ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต 
 ๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๘ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต 
 ๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) 
 ๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม) 
 ๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ) 
 ๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต 
ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส) 
 ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 
๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online ) 
 
 ๔. การรับสมัคร 
 ๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 
 ๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 ๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งรายละเอียด ให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือในวันสมัคร วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu 


Copy มาจาก http://www.enn.co.th/

พยาบาลตำรวจ ใครอยากเป็น อ่าน

UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 

โดยในการรับจะเปิดรับประเภทบุคคลทั่วไปและรับสมัครสำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 

ประเภทบุคคลทั่วไป

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage

สำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 


Copy มาจาก http://www.enn.co.th/